(1)
Abdillah, K.; Wirawan, A. Wujud Ketergantungan Manusia Pada Tuhan Dalam Novel Kambing Dan Hujan Karya Mahfud Ikhwan: Kajian Profetik Sastra. AnCoMS 2019, 3, 137-146.